петък, 2 септември 2011 г.

Недостатъци на франчайзинга

Наред с очевидните предимства на тази партньорска концепция не можем да не се спрем и на евентуалните и недостатъци, които засягат и двете страни по договора за франчайзинг.

Основния недостатък за франчайзополучателя е загубата на контрол над управлинето на неговото предприятие. Наред с придобивките като право на ползване на търговска марка, консултации, обучение, разпознаваемост на предлаганите стоки или услуги, за франчайзополучателя възниква „неприятното” задължение да следва правилата наложени от оперативните наръчници, както и да се консултира за всяка промяна, която смята, че ще се отрази ползотворно на бизнеса с франчайзодателя. Всъщност именно този недостатък е една от причините в България системите за франчайзинг да не се развиват с такива темпове, както в много други страни. В народопсихологията на българина е заложен стремежа да желае сам да управлява и да си е сам шеф, без някой над него, който да му казва какво да прави.

Друг основен проблем е, че обикновено едно некоректно отношение, на която и да е страна по договор за франчайзинг, може лесно да доведе до съдебни процеури за неустойки. Един некоректен франчайзополучател може да доведе до загуба на доверие в марката, която се лансира върху доста обширна територия, и за да се върне отново в нея, на франчайзодателя ще коства доста усилия и средства за възстановяване на изгубения имидж. Това обикновено се защитава с доста сурови неустойки. Не е рядкост и обратната хипотеза – франчайзодател, който поради некомпетентност, неполагане на достатъчно усилия за популяризиране на търговската марка води до загуби своите франчайзополучатели. Тази хипотеза също трябва да се има предвид и франчайзополучателя следва да внимава при избора на франчайз и внимателно да чете клаузите на договора, които обикновено са доста обемни. В следваща статия ще се опитаме да дадем общи насоки за това, за какво следва да внимава кандидатът за франчайз при своя избор

При стартиране на франчайзинг бизнес въпреки зададените от франчайзодателя параметри, винаги следва да се има едно наум, че разходите могат да се окажат по-високи от това, което сте мислили. Един от подводните камъни на стартиращия франчайзинг е клаузата за закупуване на обурудване, суровини и материали от франчайзодателя, които пък от своя страна вероятно ща бъдат на по-висока цена от тази, на която можете да ги откриете на свободния пазар. Немалък разход е и обявяваната от доста франчайзодатели такса за реклама, която може и да не е вързана към оборота, а да е твърда сума.

Друг чувствителен недостатък, е че силата на веригата се оприделя от най-слабото и звено. Дори даден франчайзополучател да полага всички усилия и да следва стриктно франчайз модела, не е застрахован от това друг франчайзополучател да дискредитира доверието към търговската марка и от това изрядният получател на франчайз да претърпи преки загуби. Тук е и ролята на самия франчайзодател, по контрола на качеството на услугата, за да не се допусне рефлектиране на един проблем във веригата върху другите и звена.

 Лазар Белев

Няма коментари:

Публикуване на коментар