петък, 2 септември 2011 г.

Защо да изберем франчайзинг?

Франчайзингът представлява вид стратегически съюз, който обикновено се прилага от компании с престижна търговска марка и утърден имидж. В днешния глобализиращ се свят франчайзингът е навсякъде – ресторанти, бензиностанции, клубове, а вече и заложни къщи. Макар и не толкова добре развит като дейност в България, пред него се разкриват много възможности, които в бъдеще ще са благоприятни за хората, които го използват рационално.

С какво франчайзингът е по-добър от самостоятелното стартиране на бизнес?

На първо място естествено са парите. На всеки е ясно, че за самостоятелно стартиране на бизнес се изискват сериозни инвестиции, а в момента банките не са благоприятно настроени към кредиторите. Предимствата на франчайзинга са, че можете по-лесно да получите финансиране, отколкото при започването на нов бизнес. Банките много по-лесно могат да преценят рисковете пред един франчайз и да погледнат на него като на по-безопасен, което от своя страна прави отпускането на кредит доста по-лесно.

Утвърденото име дава възможност на собственика на всеки бизнес да спечели по-лесно доверието на клиентите си. Когато това име е станало еталон за коректност и откритост към клиентите, постигнаето на целите се превръща в много по-лесна задача. Допълнителните предимства, които произтичат са предоставянето на опита и обучението на служителите.

Силната, получила признание марка, носи в себе си голям пазарен потенциал. Клиентите търсят и приветстват известните и познати марки. Националните рекламни кампании правят една марка известна и запазват името и дейсността в паметта на клиентите, които от своя страна са сигурни, че няма да бъдат разочаровани от фирмата, която стои зад марката.

Фирмите постигнали значителни резултати са вече известни, а за тези, които се опитват да ги настигнат е необходимо много планиране, опити и грешки. С франчайзингът пътят е отъпкан, независимо дали става въпрос за намирането на най-добрите местоположения за офиси, обезпечаването с оборудване и техника, обучението на персонала и т.н. Като част от голям бизнес, франчайзът може да се възползва от вече изградени правила, норми и политики на работа. Не е нужно да вървиш сам, търсейки справочници и консултанти, които да правят проучвания и да дават отговори на необичайните запитвания на клиентите.

Ако франчайзът, от който се интересувате, има успешно минало и добро име, възможностите за нови успехи са значителни. От вас остава единствено да покачете упорствто и гъвкавост, за да можете да се радвате на изненадващо добри резултати.

Васил Георгиев


Кратка история на съвременния франчайзинг

Историята на съвременния франчайзинг започва в Съединените американски щати и първоначално се използва от компанията за производство на шевни машини Сингер. Много изследователи определят именно Исаак Сингер, основателят на световно известната компания производител на шевни машини като баща на съвременния франчайзинг. От 1851 година неговата фирма сключват с дистрибуторите на стоката си писмени договори за предоставянето на франчайзинг – първообраза на съвременните договори за франчайзинг. С тези договори се давало правото на продажба и ремонт на шевни машини на определена територия от Съединените щати. След приключването на гражданската война Сингер започнал серийно производство в големи за тогавашните стандарти мащаби. Но предвид размерите на територията на която дистрибутирал продукцията си и необходимостта от осигуряване на подръжка правели централизираното гаранционно обслужване икономически неизгодно. Била създадена франчайзингова система, която предоставяла на финансово независими фирми изключителните права да продават и поддържат шевни машини на определена територия. По своята правна същност първите франчайзинги били обикновени дистрибуционни договори с допълнително включени към тях задължения за представителят да обслужва машините.

През 20-те години на 20 век идеята за франчайзинг се насочила към отношенията доставчик – пътуващ търговец. Доставчика /франчайзодател/ давал възможност на много дистрибутиращи организации и отделни физически лица /франчайзополучатели/ да извлекат печалба от това, че предлагат стока или услуга под определена известна търговска марка без да губят икономическата си самостоятелност. Тогава се развива т.нар франчайзинг от първи тип.

През 30-те години след Голямата рецесия в САЩ идеята за франчайзинг намира своите нови подръжници сред компаниите от нефтопреработвателния бизнес . Големите компании започват да създават система, според която бензиностанциите са самостоятелни франчайзингови единици дадени под наем. По този начин те си осигуряват гъвкавост, получават наемни вноски и могат да поддържат ценова политика в зависимост от конкретните условия. Като резултат значително нарастват продажбите и от там съответно и печалбата. Преди влизането в сила на Закона за търговските марки франчайзингът не е защитен и започва повсеместно копиране на известни търговски марки за стоки и услуги, което налага и приемането на последния. До края на 50-те години повечето компании използващи франчайзингова система разглеждали франчайзинга като ефективен метод за разпространение на продукти и услуги.

В САЩ бързо започва развитието на франчайзинга след 1946 година с приемането на Закона за търговските марки. Допълнителни ползи от предприемачите получавали вече от това, че вече разпространението на стоки и услуги под определена търговска марка ставало под контрола и защитата на закона. Създадената през 1977 година Британска франчайзингова асоциация за пръв път дава определение на франчайзинга като контролен лиценз даван от едно лице /франчайзодател/ на друго лице франчайзополучател, който: – дава разрешение и задължава франчаизополучателя да се занимава в срока на действие на франчайзинговия договор с определен бизнес, използвайки съответно наименование, принадлежащо или асоцииращо се с франчайзодателя – задължава франчайзодателя да предоставя помощ при воденето на бизнеса, който е предмет на франчайзинга /организация, управление, обучение и др./ – задължава франчайзополучателя през времето, през което договора е в сила, периодично да плаща на франчайзодателя определена парична сума за предоставените услуги, търговска марка, и др – не е договор между холдинг и негова дъщерна компания или между частно лице и компания, която е в някакви контролни отношения спрямо него.

Първи въвежда така наричания Бизнес франчайзинг /франчайзинг от втори тип/ основателя на компанията McDonald`s Рей Крок. Неговия принос към историята на франчайзинга се изразява в това, че разработва съответен дизайн на обектите, рекламата и постоянния контрол върху качеството. Благодарение на тези нововъведения McDonald`s и до ден днешен е синоним на успешен франчайз модел. Историята на световната верига започва случайно. През 1945 година в ресторант в Сан Бернардино влиза търговски агент продаващ миксери. Вместо след обичайните преговори да продължи по пътя си, той останал и наблюдавал ресторанта през целия ден. Успехът на ресторанта силно впечатлило агента и след няколко седмици преговори със собственика успял да получи разрешение за отваряне на такъв ресторант. Фирмата, която получила това разрешение се казвала McDonald`s System, Inc. , а името на собственика и – Рей Крок. Макар, че франчайзинги съществували и преди него производителят на хамбургери както никой друг символизира победата на франчайзинга като формат за развитие на бизнеса – от ресторант в дълбоката провинция до корпорация с над 14000 заведения за бързо хранене.

Поради своята същност франчайзингът основно процъфтява заради това, че обединява в едно притежаването на малко предприятие и управленския опит на големия бизнес. А личната собственост представлява най-добрия стимул, за подтикване на човека към усърдна работа. Несъмнено обаче ползата от франчайзинга и е за двете страни – и за франчайзополучателя и за франчайзодателя, която се разраства по-бързо използвайки парите на други икономически субекти. В голяма степен именно поради това големите франчайзинг вериги са станали такива. Освен възможностите за бързо разрастване позволява на франчайзополучателя стъпване на нови територии, които иначе не биха били достъпни за него по една или друга причина. Друга изгода за франчайзодателя е , че се изискват доста по-малко мениджъри и от там по-малки разходи. Освен това франчайзополучателите притежават по-силна мотивация , отколкото наемните управленски кадри на компанията.

До неотдавна понятието франчайзинг беше синоним на предприятие за бързо хранене, но днес франчайзинга прониква все по-широко в различни отрасли на икономиката. Вече не може да бъде открит сектор на производството или услугите, в който да няма предлагане на франчайзинг. Поради победния ход на франчайзинга по света през 1960 година се създава международната франчайзинг асоциация с централа Вашингтон. Съвременният франчайзинг прадставлява система от отношения, строго регулирани от етични, юридически, и финансови нормативни положения. В повечето страни работят Асоциации и Федерации, които имат за своя основна задача защитата на интересите на франчайзинговите компании. Понастоящем франчайзингът съществува в различни области – художествени галерии, барове, центрове за снижаване на стреса и дори заложни къщи. Широкото му навлизане в различни случаи дава основание да се направи извода, че франчайзингът се явява най-бързия и лесен за начинаещия предприемач.

Лазар Белев

Предимства на франчайзинга

Франчайзингът е най-динамично развиващата се стратегия за разширяване на бизнес, която някога е създавана. С прилагането на франчайзинга много предприятия са се разширили от няколко, или дори само от едно, до огромни вериги със стотици представителства в рамките на няколко години. Никой друг похват за разширяване на съществуващ бизнес дори не се доближава до възможностите и размаха, които предлага франчайзингът. Голяма част от успеха се дължи на взаимната изгода от тази форма на сътрудничество и за двете страни по договора – и за франчайзодателя и за франчайзополучателя. В следващите редове ще се опитам съвсем накратко да опиша какви точно са предимствата от един франчайзинг за страните.

Предимства за франчайзодателя:

Разширява своя бизнес много по-бързо, отколкото, само чрез изграждане на собствени търговски обекти. Разширяването става за сметка на привличане на чужд капитал, а не с използване на собствен капитал на дружеството франчайзодател.

Тъй като франчайзополучателите допринасят за рекламния фонд, който се управлява от франчайзоподателя, е възможно увеличаване на популярността на марката, без значителен финансов ангажимент за реклама от страна предоставящия франчайзинга.

Франчайзополучателите предоставят капитал за експанзия на съответния пазар, което позволява висока степен на финансов ливъридж /финансов термин, който се използва, за да отчете усилването на ефекта от дадена финансова операция, дължащо се на „мултиплициране“ на инвестирания ресурс/.

Предвид това, че разширяването се осъществява от франчайзополучателя, за франчайзодателя съществува минимален финансов риск, предвид това, че неуспехът на даден франчайзинг не влияе върху финансовата стабилност на дружеството – майка.

Франчайзополучателите са далеч по-мотивирани да доведат стартиращ като франчайзинг проект, отколкото наетите на заплата професионални мениджъри. Това се дължи до голяма степен, че провалът на начинанието ще рефлектира основно върху тях самите.

Франчайзополучателите познават по-добре местния пазар на който ще се открива франчайзинг обект. Те са по-добре познати и по-лесно могат да представят съответния продукт на местните клиенти.

И накрая предвид това, че условията за бизнес са различни на различните места франчайзополучателите са важен източник на нови концепции за маркетинг и предлагане на продуктите и услугите, които са предмет на договор за франчайзинг. Създадените от даден франчайзополучател успешни практики за предлагане на услугата могат да се ползват от цялата мрежа на франчайз обекти, като по този начин да бъде увеличено възнаграждението което се получава от франчайзодателя.

Предимства за франчайзополучателя:

Франчайзополучателят купува вече доказана бизнес концепция и не му се налага да открива „топлата вода”.

В огромната си част се доверява на опита на франчайзодателя, като пътят му за развитие е само нагоре, без да има възходи и спадове поради допуснато грешки. Чрез обучение и оперативно ръководство осигурено от франчайзодателя, той има точно определени правила, върху която да започне да гради своя бизнес.

Когато възникнат въпроси, франчайзополучателя може да се обърне винаги към подготвени мениджъри на франчайзодателя за консултации и експертни становища.

Тъй като франчайз мрежата се разширява, той получава ползи от увеличената разпознаваемост на марката, което е условие за увеличаване на печалбите.

Накратко франчайзингът е стратегия, която е взаимоизгодна за страните. Въпреки силните си страни обаче не трябва да се забравя, че като всеки бизнес на първо място са трудолюбието и дисциплината, което пък си има своите предизвикателства и трудности.

Лазар Белев

Недостатъци на франчайзинга

Наред с очевидните предимства на тази партньорска концепция не можем да не се спрем и на евентуалните и недостатъци, които засягат и двете страни по договора за франчайзинг.

Основния недостатък за франчайзополучателя е загубата на контрол над управлинето на неговото предприятие. Наред с придобивките като право на ползване на търговска марка, консултации, обучение, разпознаваемост на предлаганите стоки или услуги, за франчайзополучателя възниква „неприятното” задължение да следва правилата наложени от оперативните наръчници, както и да се консултира за всяка промяна, която смята, че ще се отрази ползотворно на бизнеса с франчайзодателя. Всъщност именно този недостатък е една от причините в България системите за франчайзинг да не се развиват с такива темпове, както в много други страни. В народопсихологията на българина е заложен стремежа да желае сам да управлява и да си е сам шеф, без някой над него, който да му казва какво да прави.

Друг основен проблем е, че обикновено едно некоректно отношение, на която и да е страна по договор за франчайзинг, може лесно да доведе до съдебни процеури за неустойки. Един некоректен франчайзополучател може да доведе до загуба на доверие в марката, която се лансира върху доста обширна територия, и за да се върне отново в нея, на франчайзодателя ще коства доста усилия и средства за възстановяване на изгубения имидж. Това обикновено се защитава с доста сурови неустойки. Не е рядкост и обратната хипотеза – франчайзодател, който поради некомпетентност, неполагане на достатъчно усилия за популяризиране на търговската марка води до загуби своите франчайзополучатели. Тази хипотеза също трябва да се има предвид и франчайзополучателя следва да внимава при избора на франчайз и внимателно да чете клаузите на договора, които обикновено са доста обемни. В следваща статия ще се опитаме да дадем общи насоки за това, за какво следва да внимава кандидатът за франчайз при своя избор

При стартиране на франчайзинг бизнес въпреки зададените от франчайзодателя параметри, винаги следва да се има едно наум, че разходите могат да се окажат по-високи от това, което сте мислили. Един от подводните камъни на стартиращия франчайзинг е клаузата за закупуване на обурудване, суровини и материали от франчайзодателя, които пък от своя страна вероятно ща бъдат на по-висока цена от тази, на която можете да ги откриете на свободния пазар. Немалък разход е и обявяваната от доста франчайзодатели такса за реклама, която може и да не е вързана към оборота, а да е твърда сума.

Друг чувствителен недостатък, е че силата на веригата се оприделя от най-слабото и звено. Дори даден франчайзополучател да полага всички усилия и да следва стриктно франчайз модела, не е застрахован от това друг франчайзополучател да дискредитира доверието към търговската марка и от това изрядният получател на франчайз да претърпи преки загуби. Тук е и ролята на самия франчайзодател, по контрола на качеството на услугата, за да не се допусне рефлектиране на един проблем във веригата върху другите и звена.

 Лазар Белев

Защо плащаме франчайзинг такси?

Като отговарящ за развитието на франчайзинг програмата на Заложни къщи Доверие много често контактувам с хора, които желаят да разберат повече за това, което предлагаме. Освен това, че много от българите не са наясно какво точно е франчайзинг, често получавам и въпроса „Защо трябва да плащам първоначалната такса и т.нар. такса „роялити” такса всеки месец?”. До голяма степен подобен въпрос аз лично отдавам на народопсихологията на българинът, който може всичко и разбира от всичко и може да се оправи сам с всяко нещо от ремонт на мивката до управление на софтуерна фирма без грам да разбира от това.

Въпреки специфичния ни манталитет, който признава само материалното като основание за извършване на плащане ще се постарая да обясня защо тази такса е задължителна във всеки франчайзинг и защо опитът и знанието имат своята цена.

На първо място желаещия да стане франчайзополучател следва да е наясно, че ежемесечната такса е различна такса от първоначалната, която включва оценката на обекта, обучение, оценка на конкуренция и капацитет на продажби, както и разбира се правото да се ползва търговската марка на франчайзодателя.

На второ място месечните такси се заплащат на франчайзодателя, за да продължи той подкрепата си за франчайзополучателя, за това и те са по-малки от началната, предвид и по-малките обеми на осигурявано последващо съдействие. Въпреки всичко обаче те са дължими, не просто защото така желае франчайзодателя, а защото един успешен франчайзинг никога не е статичен – освен установениета стандарти, които се следят чрез проверки на място, франчайзодателят непрекъснато усъвърженства и оптимизира процедурите си, за което се изисква мениджърски потенциал който струва скъпо, но в същото време се отплаща като увеличава доходността на офисите от веригата, както и повишава популярността на марката, което е в пряка зависимост с доходността. Също така франчайзодателя инвестира не малко средства в реклама на марката си като по този начин рекламира и спомага за увеличаването на популярността и на обектите, които работят на франчайз схема под същата тази марка. А силата на марката е това, което продава даден продукт или услуга. Не на последно място въпреки изчерпателността на оперативния наръчник доста често един бизнес се изправя пред предизвикателства от конкурентно, бюрократично или друго естество, които много лесно могат да се преодолеят от опитен мениджърски екип на дружеството франчайзодател.

На трето място за да се избегне неудовлетвореност от страна на франчайзополучателя от това, че същия плаща, а не получава, каквито случаи има в изобилие, той следва да получава адекватна подкрепа – основно относно управлението, рекламата и увеличаването на продажбите посредством запознаване с последните достижения, ной-хау и производствени практики на фрпанчайзодателя. Ако един получател на франчайзинг няма подобна подкрепа то няма и основание, на което да се дължи подобна такса. От опита си смея да твърдя, че франчайзополучателите много по-лесно плащат месечните такси ако виждат, че получават нещо за тях. Поведението на един недоволен и справедливо чувстващ, че плаща незаслужено такси партньор би рефлектирало във всички аспекти на бизнеса на франчайзодателя. За това и още в първоначалния етап от преговорите по един бъдещ франчайзинг следва даващия го да е напълно наясно какво предлага както срещу първоначалната такса , така и срещу месечната. Имено поради тази причина на срещите с евентуални франчайз получатели аз изчерпателно изброявам областите, в които мениджърския екип на Заложни къщи Доверие е полезен за инвестицията, за да са наясно бъдещите партньори за какво плащат, а именно:

- готов бизнес модел – превръщайки се в наш франчайз партньор Вие започвате да работите веднага, спестявайки си дългите години на опити и грешки;

- координиране и администриране от централен офис;

- цялостно маркетингово проучване;

- професионално обучение от екип специалисти;

- изцяло обновен собствен софтуер, приведен в съответствие с изискванията на нормативната база в страната; – пълна информационна обезпеченост;

- счетоводен отдел; – юридически консултации – оперативно ръководство;

- изградена система за видеоконтрол и сигурност;

- съдействие при осъществяване на рекламната политика;

- стратегия за икономичност, ефективност, ефикасност и рентабилност;

- ценова политика, формиране на цени и ценообразуване;

- широк спектър от стоки и услуги;

- гъвкава схема с възможност за последващо развитие и инвестиции в други офиси;

- ликвидност – ако някой ден решите да се откажете от направената инвестиция франчайз моделът, който предлагаме Ви позволява бързо и изгодно да продадете бизнеса си на нас – вашият франчайзодател.

Разбира се, живеем в държава чиято Конституция прокламира принципът на свободна стопанска инициатива и всеки е свободен да опита сам късмета си на база собствен опит и знания. Но преди да направи своя избор и да се сблъска с всички рискове и неизвестни е добре за себе си да прецени наистина ли таксите плащани за франчайзинг и предимствата, които носят са прекомерни и не си заслужават.

Адвокат Лазар Белев

Какво е франчайзинг и има ли почва у нас?

Скоро имах доста интересен разговор, с един бъдещ франчайзополучател и след като разговаряхме по телефона и изяснявахме основни положения по франчайзинг условията стигнахме до въпроса с първоначалните и последващите инвестиции, както и за таксите, които се заплащат. В един момент ми беше отправен въпроса „Добре, а по какъв начин ще ми преведете тия франчайзинг такси?” ………… Отне ми доста време да обясня на човека, че не аз като представляващ франчайзодателя дължа превод на инвестиции и такси, а точно обратното. Щеше да е смешно, ако не беше тъжно и не ми се случваше за пети път ………….. Отново преразгледах информацията от секцията франчайзинг на сайта на фирмата и всичко си беше обяснено много добре………………. Просто за българинът понятието франчайзинг е нещо чуждо, и наразбираемо, а като прибавим, че изисква плащане за нещо нематериално като опит и ноу-хау става направо извън параметрите на нормалната логика. За това и в днешното изложение ще се опитам да обясня какво е франчайзинг на по-достъпен език, като се постарая да избегна доколкото е възможно юридидическите и икономически опеделения на тази форма на сътрудничество. Целта е да се изясни на максимално опростен език кой каква роля изпълнява, какво е франчайзинг и има ли почва у нас.

Франчайзингът е метод за правене на бизнес , в който едно лице /франчайзодател/, явяващ се притежател на търговска марка и тествани и доказани методи за правене на бизнес /ноу-хау/ предоставя тези си притежания /марка и ноу-хау/ на друго лице /франчайзополучател/ в замяна на първоначално и периодични плащания. Това е едно максимално опростено и изясняващо основните роли на страните определение, без да се засягат в детайли много от аспектите на взеимна изгода / За повече информация вижте статията „Предимства на франчайзинга”/

Не напразно доста често в определенията за франчайзинг се включва определението „форма на сътрудничество” защото като метод за правене на бизнес франчайзингът е точно това. Два независими икономически субекта обединяват усилия за извличане на финансова изгода, като всеки от тях инвестира в общото начинание опит, пари, труд, мотивация, като ползите са и за двете страни. За франчайзодателя – разпространение на услугата или продукта, увеличаване на разпознаваемостта, реклама, по-големи обороти, достъп до нови пазари, а за франчайзополучателя – готов бизнес модел, без грешки, многократно намален риск, продажба на продукт с разпознаваема марка и осигурен пазар, професионално управлиение и съдействие, достъп до нови търговски практики.

След тези основни разяснения ще се спра на въпроса „Има ли почва у нас франчайзинга?” . Директно и в противоречие с официално обявяваните данни за ръст на франчайзинг обектите в България ще отговоря, че тази практика още дълго време трудно ще вирее на местната балканска почва. Причините не са само икономически, а са в няколко насоки, на първо място това е слабо позната, отскоро навлизаща практика без традиции в България. На второ място – неинформираността и непознаването на възможностите на франчайзинга, както за потенциалните франчайзополучатели, така и за потенциални франчайзодатели. На трето място е народопсихологията с основни постулати „Пари за нещо което не виждам не давам, тоест за опит” , „Аз да не съм по-тъп от другия та да не мога да го направя и сам” и „Искам сам да съм си шеф” . Липсват подготвени специалисти, както и схеми за кредитиране за закупуване на франчайзинг. Като се прибавят и значителните финансови ресурси, които изискват повечето сериозни франчайзи, скоро няма да има бум в тази сфера, което е наистина жалко особено предвид факта, че това е бъдещето – големи вериги за стоки и услуги, с които отделния участник в дадена пазарна ниша просто няма как да бъде конкурентоспособен.

 Лазар Белев

Етапи при закупуването на франчайзинг

Преди да бъде подписан договор за франчайзинг франчайзполучателят трябва за мине през няколко етапа. Въпреки, че има доста варианти в днешната статия ще се опитам да отделя основните моменти, които са характерни за процеса.

Първи досег с франчайзинга.

Обикновено това е моментът, в който се заражда идеята – посещения на расторант, кафене, автомивка, заложна къща и т.н. Бъдещия франчайзодетел е толкова впечатлен от обслужването, опита, атмосферата, интериора, че решава да научи повече за самата фирма и в последствие разбира, че обекта, който е посетил реално работи на франчайзинг схема. За различние хора решението да пристъпят към закупуване на франчайзинг идва по различен начин – дали от неуспешен собствен опит в областта, от познати или са плод на задълбочени търсене и проучване на конкретен пазар. Първия контакт е важен с това, че ви дава първоначална информация за фирмата и както сочи науката първите впечатления са най-трайни. Първоначалния контакт бива последван от запознаване с франчайзинг програмата на дружеството, таксите, телефонни номера и и-мейл адреси на франчайзодателя.

Първоначална среща с представител на франчайзодателя

Следващата стъпка след запознаване с франчайз програмата е да насрочите среща с представител на франчайзодателя. Целта е освен да се уточнят някои неизяснени моменти и да се покаже сериозността на намеренията на страните. Много франчайзодатели на този етап се интересува дали имате визия за мястото на вашия франчайзинг обект или ще се доверите на опита им в откриването на най-подходящия. Основното за тази среща, е че след като бъдат изяснени всички въпроси бъдещия франчайзполучател получава указания за това какви да бъдат следващите му действия. В тази връзка може да се наложи попълване на формуляр за кандидатстване, в който да посочите данни за себе си, намеренията си, дори мотивацията си да се насочите точно към този франчайзинг. Тази първоначална среща много често се практикува в действащи франчайзинг обекти, но това е по-скоро трик за подсилване на впечатленията за повлияване върху решението за закупуване. Опита ми показва, че най – добре това да става в спокойно място и двете страни да си отделят минимум 1 час за изчистване на основните моменти относно бъдещия франчайз.


Оценка на мястото

След като преговорите на първоначалната среща са минали успешно, се преминава към оценка на заявения от вас обект. Възможно е той да бъде конкретен адрес или просто град, в която желаете да развивате дейността. Имайте предвид, че франчайзодателя има свои критерии, на които трябва да отговаря франчайзинг обект и не е длъжен да се съгласи с предложения от вас. В много случаи е по-добре да си спестите предварителни уговорки, евентуални договори за наем, подобрения и т.н. в обекти, които е възможно да не бъдат одобрени. В случая съвета ми е да се доверите на опита на фирмата предлагаща франчайзинг да избере най-доброто място за вашия успешен франчайз обект. Специфичен момент е, че оценката на обекта обикновено изисква заплащане на такса оценка, която следва да бъде обявена при първоначалната среща . Тази такса обикновено не се връща, и може да е договорена като отделно плащане или като част от встъпителната франчайзинг такса.

Оценка на франчайзполучателя

Обикновено заедно с оценката на обекта се извършва и оценка на пригодността на самия кандидет за франчайзинг партньор. Всъщност тази оценка е по-важна отколкото оценката на мястото. Оценяват се основно финансова адекватност, професионален опит, законови пречки, уважение, съдебно и данъчно досие, дори обществено мнение за дадения кандидат. Това до голяма степен определя и вида франчайзополучател – дали ще е годен да се посвети на бизнеса си на пълен работен ден или ще играе ролята на пасивен инвеститор, който да наблюдава отстрани вложенията си. На този етап франчайзполучателя също трабва да попълни информацията си за франчайзодателя и да вземе окончателно решение дали да закупи точно този франчайзинг на база получената допълнителна информация.

Последващи срещи

В зависимост от необходимостта могат да бъдат насрочвани последващи срещи за обсъждане на кандидатурата. Франчайзодателят може да има допълнителни въпроси за квалификацията и бизнес плановете. Ще бъдат обсъдени въпросите за мястото на бъдещия обект, дали франчайз получателя е негов собственик или смята да го наеме. На този етап се предоставя екземпляр от франчайзинг договора, за да може да прегледа подробно преди подписването. Съветът ми е след като получите това копие да се обърнете към адвокат, за да проверите степента на защитеност на вашите интереси. Имайте предвид, че повечето франчайзополучатели предлагат еднотипни франчайзинг договори и е много трудно те да бъдат предоговорени. Това с особена сила важи за големите и утвърдени франчайзинги. С по-малките има повече възможности за преговори, защото са по-склонни на отстъпки в името на разрастването си. Когато работите с нови франчайзодатели, които нямат много опит е възможно да има допуснати грешки и непълноти в договорите им, за това не се доверявайте сляпо на предложения ви договор за франчайзигнг, а потърсете квалифицирана юридическа помощ.

Сключване на франчайзинг договор.

След преминаването на всички предходни етапи се стига до финализирането на договора. Но този етап франчайзодателят е стигнал до заключението, че кандидата за франчайзинг не само покрива критериите му, но има и много добри шансове за успех. Направена е оценка на бъдещия франчайз обект и според приетите вътрешни правила и на база досегашен опит може да се приме като добро място за правене на бизнес.

От друга страна франчайзполучателя е оценил франчайзодателя, неговата дейност и неговата програма и е убеден, че този бизнес си струва да се инвестират в него парите и времето си.

Както посочих в началото на изложението този процес отнема различно време и е в зависимост от параметрите и стандартите на конкрения франчайзинг, но това са основните етапи през които преминава един франчайзинг – от емоцията на първоначалния контакт, през взаимната оценка до логичното и аргументирано решение за подписването на договора.

Лазар Белев

Няколко причини да изберем франчайзинг

 Франчайзингът е система за партньорство с доказана успеваемост и е чудесна възможност за стартирането на собствен бизнес. В следващите редове ще се опитам да дам най-основателните причини защо един млад преприемач да се обърне имено към такава форма на инвестиция.

На първо място франчайзингът е система на успеха – предлага се от доказано успели компании. Всяка добра фирма франчайзодател е разработила свой метод за правене на успешен бизнес, който работи добре и генерира печалба. Преди сключване на договор за франчайзинг с подобна фирма, ако фирмата наистина е сериозна, тя ще ви прадостави данни за другите си франчайзполучатели, така че бъдещия партньор да може да оцени ползите от сътрудничеството преди вземане на окончателното решение.

На второ място е силната търговска марка под чието име се работи. Това е едно от най-големите предимства – разпознаваемостта на марката на регионално и национално равнище. Това е също фактор , който бъдещия франчайзополучател следва да вземе предвид. Една наложена търговска марка, с добро име и разпознаваемост гарантира стабилен човекопоток и клиенти стараещи се да задоволят търсенето си с предлагания имено под тази търговска марка продукт или услуга.

На следваща позиция сред причините да изберете франчайзинг е обучението, което се предлага от франчайзодателя. За да бъдете на нивото на компанията под чиято марка ще работи бъдещия франчайз партньор обикновено се преминава обучение, за да са сигурни страните, че са усвоили основните умения и процедури за правене на успешен бизнес. Предвид спецификата на всеки франчайзинг франчайзодателя следва да предостави обучителни материали и да проведе курсове на обучение, с което да си гарнтира, че успешният му бизнес модел ще бъде успешно прилаган и ще има взаимна изгода и за двете страни.

На четвърто място е така наречената оперативна помощ. Това е подръжката, която се получава след стартиране на франчайза, и за която се плащат ежемесечните роялити такси. Сериозните франчайзинг фирми имат отдели или служители чиято задача е да оказват постоянна помощ на новостартиращия бизнес. За току що стартиращия млад предприемач е важно да знае, че винаги може да се допита до по-опитни специалисти, които да му окажат помощ във всеки аспект и не на последно място да го предпазят от вземането на погрешни решения при управлението на своя бизнес.

Следваща причина поради която франчайзингът е фаворит при стартирането на бизенс е маркетинговата помощ, която се оказва. Франчайзополучателя получава достъп до доказани методи и стратегии за привличане и задържане на клиенти. Маркетинг помощта не се изразява само в провеждането на рекламни кампании на национално и регионално ниво, но и при обучението на персонала, който следва да усвои процедурите по общуване с клиента. Подобна помощ дава на франчайз партньора възможност да не прави харчове в рекламни кампании, които биха имали малък или никакъв ефект, а само доказани стратегии за присъствие, които реално биха довели, до по-добро бизенс присъствие в съответната ниша.

На шеста позиция поставям помощта оказвана от франчайзодателя по отношение на избора на подходящо помещение, брандирането и оборудването му съгласно стандартите на прадлагания продукт или услуга. Обикновено компанията предлагаща франчайзинг разполага с документация определяща критериите на които трябва да отговаря бъдещия франчайз обект, но по-важното е, че разполага с опит, който да предпази франчайз партньора от грешки при откриването на обект в неподходящо за дейността място. По този начин на начинаещия предприемач се спестяват средства от неудачно открит офис, който в последствие да бъде местен на друго място и би увеличил периода на възвръщане на инвестицията. Франчайзодателя може да окаже и голяма помощ при проектирането и оформлението на бизнеса, като с опита си може да спомогне за това франчайзполучателя да има на разположение правилния набор от оборудване, с което да постигне максимум производителност при оптимални първоначални инвестиции.

Следващо по важност предимство непосредствено свързано с предходната точка е и факта, че франчайзполучателя може да се ползва от общата покупателна способност на франчайзинг веригата. По този начин той може да получи оборудване, суровини, машини, мебели и т.н. на значително по-ниски цени отколкото би могъл да договори като независим бизнес участник.

На последна позиция, но първо по важност ще поставя избягването на риска. Най-основателната причина за закупуване на франчайзинг е, че риска при започване на нов бизнес е несъпоставимо по-малък отколкото самостоятелното стартиране. Въпреки тези си предимства обаче не следва да се забравя, че 100% гаранция няма никъде, и франчайзинга има освен предимства така и недостатъци, които са по-скоро от личностно естество.

Посочените предимства на франчайзинга освен, че показват положителните страни, които има като система за партньорство показва и пред какви предизвикателства ще се изправи един млад предприемач. Всеки е в правото за себе си да избере дали да плаща за франчайзинг такси или да плаща за грешките на растежа, като не взема предвид поуките, които другите преди нас са направили по тредния път към успеха.

Лазар Белев