петък, 2 септември 2011 г.

Няколко причини да изберем франчайзинг

 Франчайзингът е система за партньорство с доказана успеваемост и е чудесна възможност за стартирането на собствен бизнес. В следващите редове ще се опитам да дам най-основателните причини защо един млад преприемач да се обърне имено към такава форма на инвестиция.

На първо място франчайзингът е система на успеха – предлага се от доказано успели компании. Всяка добра фирма франчайзодател е разработила свой метод за правене на успешен бизнес, който работи добре и генерира печалба. Преди сключване на договор за франчайзинг с подобна фирма, ако фирмата наистина е сериозна, тя ще ви прадостави данни за другите си франчайзполучатели, така че бъдещия партньор да може да оцени ползите от сътрудничеството преди вземане на окончателното решение.

На второ място е силната търговска марка под чието име се работи. Това е едно от най-големите предимства – разпознаваемостта на марката на регионално и национално равнище. Това е също фактор , който бъдещия франчайзополучател следва да вземе предвид. Една наложена търговска марка, с добро име и разпознаваемост гарантира стабилен човекопоток и клиенти стараещи се да задоволят търсенето си с предлагания имено под тази търговска марка продукт или услуга.

На следваща позиция сред причините да изберете франчайзинг е обучението, което се предлага от франчайзодателя. За да бъдете на нивото на компанията под чиято марка ще работи бъдещия франчайз партньор обикновено се преминава обучение, за да са сигурни страните, че са усвоили основните умения и процедури за правене на успешен бизнес. Предвид спецификата на всеки франчайзинг франчайзодателя следва да предостави обучителни материали и да проведе курсове на обучение, с което да си гарнтира, че успешният му бизнес модел ще бъде успешно прилаган и ще има взаимна изгода и за двете страни.

На четвърто място е така наречената оперативна помощ. Това е подръжката, която се получава след стартиране на франчайза, и за която се плащат ежемесечните роялити такси. Сериозните франчайзинг фирми имат отдели или служители чиято задача е да оказват постоянна помощ на новостартиращия бизнес. За току що стартиращия млад предприемач е важно да знае, че винаги може да се допита до по-опитни специалисти, които да му окажат помощ във всеки аспект и не на последно място да го предпазят от вземането на погрешни решения при управлението на своя бизнес.

Следваща причина поради която франчайзингът е фаворит при стартирането на бизенс е маркетинговата помощ, която се оказва. Франчайзополучателя получава достъп до доказани методи и стратегии за привличане и задържане на клиенти. Маркетинг помощта не се изразява само в провеждането на рекламни кампании на национално и регионално ниво, но и при обучението на персонала, който следва да усвои процедурите по общуване с клиента. Подобна помощ дава на франчайз партньора възможност да не прави харчове в рекламни кампании, които биха имали малък или никакъв ефект, а само доказани стратегии за присъствие, които реално биха довели, до по-добро бизенс присъствие в съответната ниша.

На шеста позиция поставям помощта оказвана от франчайзодателя по отношение на избора на подходящо помещение, брандирането и оборудването му съгласно стандартите на прадлагания продукт или услуга. Обикновено компанията предлагаща франчайзинг разполага с документация определяща критериите на които трябва да отговаря бъдещия франчайз обект, но по-важното е, че разполага с опит, който да предпази франчайз партньора от грешки при откриването на обект в неподходящо за дейността място. По този начин на начинаещия предприемач се спестяват средства от неудачно открит офис, който в последствие да бъде местен на друго място и би увеличил периода на възвръщане на инвестицията. Франчайзодателя може да окаже и голяма помощ при проектирането и оформлението на бизнеса, като с опита си може да спомогне за това франчайзполучателя да има на разположение правилния набор от оборудване, с което да постигне максимум производителност при оптимални първоначални инвестиции.

Следващо по важност предимство непосредствено свързано с предходната точка е и факта, че франчайзполучателя може да се ползва от общата покупателна способност на франчайзинг веригата. По този начин той може да получи оборудване, суровини, машини, мебели и т.н. на значително по-ниски цени отколкото би могъл да договори като независим бизнес участник.

На последна позиция, но първо по важност ще поставя избягването на риска. Най-основателната причина за закупуване на франчайзинг е, че риска при започване на нов бизнес е несъпоставимо по-малък отколкото самостоятелното стартиране. Въпреки тези си предимства обаче не следва да се забравя, че 100% гаранция няма никъде, и франчайзинга има освен предимства така и недостатъци, които са по-скоро от личностно естество.

Посочените предимства на франчайзинга освен, че показват положителните страни, които има като система за партньорство показва и пред какви предизвикателства ще се изправи един млад предприемач. Всеки е в правото за себе си да избере дали да плаща за франчайзинг такси или да плаща за грешките на растежа, като не взема предвид поуките, които другите преди нас са направили по тредния път към успеха.

Лазар Белев 

Няма коментари:

Публикуване на коментар