петък, 2 септември 2011 г.

Предимства на франчайзинга

Франчайзингът е най-динамично развиващата се стратегия за разширяване на бизнес, която някога е създавана. С прилагането на франчайзинга много предприятия са се разширили от няколко, или дори само от едно, до огромни вериги със стотици представителства в рамките на няколко години. Никой друг похват за разширяване на съществуващ бизнес дори не се доближава до възможностите и размаха, които предлага франчайзингът. Голяма част от успеха се дължи на взаимната изгода от тази форма на сътрудничество и за двете страни по договора – и за франчайзодателя и за франчайзополучателя. В следващите редове ще се опитам съвсем накратко да опиша какви точно са предимствата от един франчайзинг за страните.

Предимства за франчайзодателя:

Разширява своя бизнес много по-бързо, отколкото, само чрез изграждане на собствени търговски обекти. Разширяването става за сметка на привличане на чужд капитал, а не с използване на собствен капитал на дружеството франчайзодател.

Тъй като франчайзополучателите допринасят за рекламния фонд, който се управлява от франчайзоподателя, е възможно увеличаване на популярността на марката, без значителен финансов ангажимент за реклама от страна предоставящия франчайзинга.

Франчайзополучателите предоставят капитал за експанзия на съответния пазар, което позволява висока степен на финансов ливъридж /финансов термин, който се използва, за да отчете усилването на ефекта от дадена финансова операция, дължащо се на „мултиплициране“ на инвестирания ресурс/.

Предвид това, че разширяването се осъществява от франчайзополучателя, за франчайзодателя съществува минимален финансов риск, предвид това, че неуспехът на даден франчайзинг не влияе върху финансовата стабилност на дружеството – майка.

Франчайзополучателите са далеч по-мотивирани да доведат стартиращ като франчайзинг проект, отколкото наетите на заплата професионални мениджъри. Това се дължи до голяма степен, че провалът на начинанието ще рефлектира основно върху тях самите.

Франчайзополучателите познават по-добре местния пазар на който ще се открива франчайзинг обект. Те са по-добре познати и по-лесно могат да представят съответния продукт на местните клиенти.

И накрая предвид това, че условията за бизнес са различни на различните места франчайзополучателите са важен източник на нови концепции за маркетинг и предлагане на продуктите и услугите, които са предмет на договор за франчайзинг. Създадените от даден франчайзополучател успешни практики за предлагане на услугата могат да се ползват от цялата мрежа на франчайз обекти, като по този начин да бъде увеличено възнаграждението което се получава от франчайзодателя.

Предимства за франчайзополучателя:

Франчайзополучателят купува вече доказана бизнес концепция и не му се налага да открива „топлата вода”.

В огромната си част се доверява на опита на франчайзодателя, като пътят му за развитие е само нагоре, без да има възходи и спадове поради допуснато грешки. Чрез обучение и оперативно ръководство осигурено от франчайзодателя, той има точно определени правила, върху която да започне да гради своя бизнес.

Когато възникнат въпроси, франчайзополучателя може да се обърне винаги към подготвени мениджъри на франчайзодателя за консултации и експертни становища.

Тъй като франчайз мрежата се разширява, той получава ползи от увеличената разпознаваемост на марката, което е условие за увеличаване на печалбите.

Накратко франчайзингът е стратегия, която е взаимоизгодна за страните. Въпреки силните си страни обаче не трябва да се забравя, че като всеки бизнес на първо място са трудолюбието и дисциплината, което пък си има своите предизвикателства и трудности.

Лазар Белев

Няма коментари:

Публикуване на коментар